FÖRSVARSTJÄNSTER

EmbeddedArt grundades av experter inom mjukvara, elektronik och hydroakustik. Det föll sig därför naturligt att tidigt bli en leverantör av expertis och produktutveckling till Försvarsmakten och försvarsindustrin.
Idag är vi en naturlig del i försvarskedjan framförallt inom det marina segmentet, dels genom de produkter som utvecklas och vidmaktshålls inom vår organisation och dels genom expertkompetens som vi försörjer försvarsbolag med. Nedan beskriver vi några av våra produkter och områden som vi försörjer branschen med expertis inom.

Kontakta David Wolff

Försvarstjänster/Undervattensteknik
david.wolff@embeddedart.se
+4673 659 1617

Sonar- och sensorteknik

Sonarer och UV-sensorer nyttjas till att detektera bland annat farkoster eller dykare i vattnet, både med passiva och aktiva hydrofoner. Att ta fram sonar- och UV-sensorsystem är extremt komplext vilket kräver stor kunskap inom hydroakustik, sensorsystem, signalbehandling och elektronik. EmbeddedArt är ledande experter inom just detta och har en sonarverkstad centralt i Stockholm.

Skeppsteknik - Skrov, El, Maskin, Vapen

​​​​​Att arbeta skeppstekniskt på marinens fartyg är inte bara komplext, utan även väldigt givande. Våra ingenjörer inom skeppsteknik stöttar kunder under designfaser men även under drift, vidmakthåll och mindre modifieringar.

Administration, ILS, IT-Säk och Systemsäk

Dessa delar är extremt vitala för att ett system skall kunna nyttjas effektivt i Försvarsmakten. Det krävs att det finns en fungerande logistikkedja, att det är säkert att använda ur ett systemperspektiv och ur ett IT-perspketiv.

ILS används som förkortning ofta i försvarssammanhang och betyder Integrerat logistiksstöd. ILS garanterar systemets förmåga över dess livslängd. Våra ILS-konsulter är specialiserade inom den marina sektorn.

IT-Säk och Systemsäk handlar om att se till att systemet blir säker att använda.

Sambandssystem

EmbeddedArt levererar experkonsulter för kravställning, utredningar, utvärderande av anbud samt verifiering och validering av system. 

Projektledning

EmbeddedArt har ett flertal kompetenta projektledare som är vana att leda komplexa tekniska projekt. Vi har stark projekt- och produktledningskompetens speciellt kring radio, inbyggda system, autonoma farkoster samt förändringsledning.

Vidmakthåll

Under ett systems/produkts livscykel är vidmakthåll en otroligt viktig del för att upprätthålla kvaliteten och effekten på systemet/produkten. Genom vidmakthållandeavtal underhåller EmbeddedArt ett flertal produkter och system.

Verifiering och Validering

Verifiering och Validering (VoV) är ett kritiskt moment under ett anskaffningsprojekt för att säkerställa att leveransen möter kravbilden. Genom att arbeta systematiskt och med rätt metoder stöttar vi speciellt inom det marina området med VoV-arbete.